SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

Prometheus-leiritoiminnan tukisäätiö -nimisen säätiön säännöt

Säätiön nimi ja kotipaikka

1 § Säätiön nimi on Prometheus-leiritoiminnan tukisäätiö, ruotsiksi Prometheus-lägerverksamhetens stödstiftelse ja kotipaikka Helsinki.

Säätiön tarkoitus

2 § Säätiön tarkoituksena on tukea sellaista uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumatonta aikuistumiskoulutusta, jonka tavoitteena on tukea nuoria näiden yksilöllisen elämänkatsomuksen muodostamisessa, samalla ehkäisten eriarvoistumista.

Tarkoituksen toteuttaminen

3 § Säätiö toteuttaa tarkoitustaan myöntämällä avustuksia säätiön tarkoituksen mukaista toimintaa järjestäville yleishyödyllisille yhteisöille. Säätiön toiminnassa tulee pyrkiä toiminnalliseen ja taloudelliseen avoimuuteen.

3.1 §Säätiöllä tulee olla hallintoneuvoston vahvistama toistaiseksi voimassa oleva eettinen linjaus toiminnan ja talouden julkisuudesta sekä sijoitustoiminnan eettisyydestä. 

Säädepääoma

4 § Säätiön säädepääomaksi on luovutettu satatuhatta (100 000) euroa. Säätiön varat on sijoitettava varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla. Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä kartuttaa omaisuuttaan muillakin tavoin, ei kuitenkaan harjoittamalla liiketoimintaa.

Toimielimet ja toimihenkilöt

5 § Säätiöllä on hallintoneuvosto ja hallitus. Hallintoneuvostolla ja hallituksella on oikeus asettaa säätiön toiminnassa tarvittavia valiokuntia ja työryhmiä. Säätiöllä voi olla asiamies sekä toiminnassa tarvittavia muita toimihenkilöitä. 

HALLINTONEUVOSTO 

6 § Hallintoneuvoston kokoonpano, valintatapa ja toimikausi 

Säätiön ensimmäinen hallintoneuvosto nimetään säädekirjassa. Tämän jälkeen Prometheus-leirin tuki ry:n hallitus nimeää säätiön hallintoneuvostoon 5–10 jäsentä ja 0–5 varajäsentä. Prometheus-leirin tuki ry:n hallitus nimeää vuodeksi kerrallaan hallintoneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Mikäli valitsijataho ei ole nimennyt jäseniä säätiön hallintoneuvostoon seuraavaksi toimikaudeksi edellä mainitun mukaisesti viimeistään toimikauden alkamista edeltävän kuukauden 14. päivänä tai nimennyt puheenjohtajaa tai varapuheenjohtajaa taikka mikäli Prometheus-leirin tuki ry on purkautunut tai lakkautettu taikka sitä muutoin ei ole olemassa, täydentää säätiön hallintoneuvosto itse itseään. Hallintoneuvostoon valitaan tuolloin 10 jäsentä ja 0-5 varajäsentä kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Ensimmäisen hallintoneuvoston toimikausi päättyy 31.12.2016. Tämän jälkeen toimikausi on kaksi kalenterivuotta.

7 § Hallintoneuvoston tehtävät 

Hallintoneuvosto ohjaa ja valvoo säätiön toimintaa. Hallintoneuvoston on erityisesti 

– päätettävä keskeisistä periaatteista ja suuntaviivoista, joiden mukaan hallituksen on säätiön tarkoitusta toteutettava ja varoja hoidettava; ja 

– valvottava, että säätiön varoja käytetään sääntöjen mukaisesti. 

Tämän lisäksi hallintoneuvosto 

– vahvistaa toimintasuunnitelman ja talousarvion; 

– käsittelee säätiön vuosikertomuksen; 

– vahvistaa säätiön tilinpäätöksen sekä päättää toimenpiteistä, joihin tilinpäätös mahdollisesti antaa aihetta; 

– päättää hallintoneuvoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten sekä hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten valinnasta, mikäli jäseniä ei ole valittu säännöissä mainitun mukaisesti; 

– päättää tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinnasta; 

– päättää kokouspalkkioista ja muista toimielinten jäsenten palkkioista tai niiden perusteista; 

– vahvistaa toimielimiä, toimihenkilöitä sekä säätiön toimintaa koskevat työjärjestykset ja ohjesäännöt; 

– asettaa säätiön toiminnassa tarvittavia valiokuntia ja työryhmiä;

– päättää erillisrahastojen perustamisesta ja lakkauttamisesta; 

– päättää säätiön sääntöjen muuttamisesta ja säätiön lakkauttamisesta.

Jos hallitus on toiminut lain tai sääntöjen vastaisesti, voi hallintoneuvosto velvoittaa hallituksen ryhtymään toimiin oikaisun aikaansaamiseksi tai kieltää virheellisen päätöksen täytäntöönpanon. Jos säätiölle on aiheutettu vahinkoa, voi hallintoneuvosto velvoittaa säätiön hallituksen ryhtymään toimiin, jotta vahingon aiheuttajalta vaaditaan korvausta säätiölle aiheutuneesta vahingosta. 

8 § Hallintoneuvoston kokous 

Hallintoneuvosto kokoontuu kevätkokoukseen kesäkuun loppuun mennessä ja syyskokoukseen joulukuun loppuun mennessä. Hallintoneuvosto kokoontuu muulloinkin, jos hallintoneuvoston puheenjohtaja tai säätiön hallitus pitää sitä tarpeellisena tai jos vähintään kaksi hallintoneuvoston jäsentä sitä kirjallisesti puheenjohtajalta vaatii. Kokouskutsu on toimitettava hallintoneuvoston jäsenelle kirjallisesti, sähköpostilla tai muuten todisteellisesti viimeistään viisi päivää ennen kokousta. 

Hallintoneuvoston kevätkokouksessa: 

– esitetään hallituksen kertomus säätiön edellisen kalenterivuoden toiminnasta ja tilinpäätös; 

– esitetään tilintarkastuskertomus;

– päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä toimenpiteistä, joihin se mahdollisesti antaa aihetta; 

– käsitellään muut asiat, joista hallintoneuvosto on näiden sääntöjen mukaan oikeutettu päättämään.

Hallintoneuvoston syyskokouksessa: 

– vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle; 

– valitaan tilintarkastajat seuraavaksi kalenterivuodeksi; 

– päätetään mahdollisista palkkioista ja niiden perusteista seuraavaksi kalenterivuodeksi; 

– valitaan jäsenet hallitukseen sekä hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi; 

– valitaan tarvittaessa jäsenet hallintoneuvostoon; 

– käsitellään muut asiat, joista hallintoneuvosto näiden sääntöjen mukaan on oikeutettu päättämään. 

9 § Hallintoneuvoston päätöksenteko

Hallintoneuvosto on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä. Päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista jäsenistä on kannattanut, jollei säätiölaista tai näistä säännöistä muuta johdu. Kokouksessa toimitettavassa vaalissa noudatetaan enemmistövaalitapaa, jollei henkilövalinta tapahdu yksimielisesti. Kun vaaleissa on valittava useista ehdokkaista vain yksi henkilö, tulee ehdokkaan kuitenkin tullakseen valituksi saada yli puolet äänestykseen osallistuneiden äänistä. Ellei kukaan ehdokkaista saa vaadittavaa enemmistöä, suoritetaan kahden eniten ääniä saaneen välillä toinen äänestys. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa kuitenkin arpa. 

HALLITUS 

10 § Hallitus

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa säätiön hallintoneuvoston nimittämä hallitus, johon kuuluu 3–10 jäsentä. Säätiön hallintoneuvosto nimeää myös hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Ensimmäisen hallituksen toimikausi päättyy 31.12.2016. Tämän jälkeen toimikausi on yksi kalenterivuosi.

11 § Hallituksen kokous

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet hallituksen

kaikista jäsenistä.

Kutsu hallituksen kokouksiin toimitetaan todistettavalla tavalla kirjallisesti kullekin jäsenelle vähintään viisi päivää ennen kokousta. Muut tiedonannot hallituksen jäsenille toimitetaan samalla tavalla.

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli näistä säännöistä ei muuta johdu. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, johon merkitään tehdyt päätökset ja tapahtuneet äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi kokouksessa siihen valittu jäsen.

Säätiön nimen kirjoittaminen

12 § Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai toinen heistä yhdessä hallituksen jonkun muun jäsenen kanssa. Hallitus voi oikeuttaa säätiön toimihenkilön tai muun henkilön kirjoittamaan säätiön nimen yksin.

Tilikausi ja tilintarkastus

13 § Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilit ja hallituksen kertomus säätiön toiminnasta edellisenä vuonna on annettava huhtikuun aikana tilintarkastajalle, jonka on annettava kertomuksensa toukokuun kuluessa. 

Vuosiselvitysten ja ilmoitusten tekeminen Patentti- ja rekisterihallitukselle

14 § Oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelyistä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista on kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle. Hallituksen jäsenen ja nimenkirjoittajien vaihtumisesta on viivytyksettä tehtävä ilmoitus Patentti- ja rekisterihallituksen säätiörekisteriin. 

Sääntöjen muuttaminen ja säätiön lakkauttaminen

15 § Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa, mikäli vähintään 4/5 hallintoneuvoston kaikista jäsenistä sitä kannattaa. Sääntömuutokselle on saatava Patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus. Säätiön lakkauttamisesta päätetään samassa järjestyksessä.

16 § Jos säätiö lakkautetaan, käytetään säätiön varat säätiön hallintoneuvoston päättämällä tavalla sääntöjen 2 §:ssä mainittuun tarkoitukseen.